MENU GŁÓWNE

  FOTOWOLTAIKA DZIŚ I JUTRO 2021

Konferencja fotowoltaiczna ZIAD -SEP_2021_

INFORMACJE

Za nami konferencja „FOTOWOLTAIKA – dziś i jutro” - edycja 2021.

W czasie dwóch pierwszych dni konferencji można było zapoznać się z kilkunastoma prezentacjami wybitnych ekspertów z politechnik: Śląskiej i Gdańskiej, energetyki zawodowej, kancelarii prawnych, samorządu terytorialnego czy strefy ekonomicznej oraz przedstawicieli producentów rozwiązań PV w tym aparatury sterującej i zabezpieczającej.

Duże zainteresowanie tematem spowodowało, że trzeci dzień konferencji  był jej podsumowaniem. Na wielowątkowość trzeciego dnia składały się m.in. referaty dotyczące zastosowania magazynów energii w systemach OZE oraz prezentacje badań  porównawczych falowników fotowoltaicznych a także autonomiczny system prewencji pożarowej skonstruowany z użyciem nanotechnologii.

Omawiana na konferencji tematyka znalazła swoje praktyczne odzwierciedlenie na pokazach w strefie OZE i stoiskach wybranych firm podczas targów ENERGETAB 2021

Wiele satysfakcji sprawiły nam maile i smsy od uczestników konferencji, potwierdzające jej bardzo merytoryczny program oraz udane prezentacje. Dzięki Państwa zainteresowaniu i licznej frekwencji nasze przedsięwzięcie można uznać za udane, a zainteresowanie tematem nawet przerosło nasze oczekiwania.

Wszystkim prelegentom, moderatorowi oraz członkom Rady Programowo-Naukowej, a przede wszystkim odbiorcom on-line  i uczestnikom konferencji, składamy wyrazy podziękowania.
Dziękujemy również sponsorom bez których realizacja konferencji nie byłaby możliwa.

Oglądaj nas na Facebooku Energetab

Zobacz galerię zdjęć

PATRONATY
RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

Kamil Barczak
dr hab. Inż. Kamil Barczak Politechnika Śląska - Gliwice, Wydział Elektryczny Absolwent wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej na kierunku fizyka techniczna, doktorat z nauk fizycznych, habilitacja w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika. Od 2008 roku na stanowisku adiunkta w Politechnice Śląskiej. Obecnie pracownik Katedry Optoelektroniki Wydziału Elektrycznego. Współautor 29 publikacji naukowych w języku angielskim. Był kierownikiem jednego projektu badawczego i głównym wykonawcą 2 innych projektów badawczych. Aktualnie jest uczestnikiem zespołu realizującego projekt pn. „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”. W pracy naukowej koncentruje się m.in. na światłowodowych czujnikach prądu i pola magnetycznego dla zastosowań elektroenergetycznych. Zaangażowany w działalność popularyzującą nauki ścisłe: Współkoordynator Festiwalu Nauki i Multimediów Abstract 2007 i Abstract 2008, koordynator „Festiwalu Nauki Jaworzno 2008”, koordynator śląskiej edycji wystawy p.t.: „Wielki zderzacz hadronów - Jak to działa?” na Politechnice Śląskiej w 2009 r. Zaangażowany w stworzenie kierunku Energetyka o specjalności Energetyka Prosumencka w Pol. Śl., koordynator tego kierunku w latach 2013 – 2020.

Barglik Jerzy

prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
Politechnika Śląska - Gliwice, Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Od ukończenia studiów pracuje na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. W latach 2005–2009 zatrudniony był na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Politechnice Warszawskiej. Prezes SEP w latach 2006 – 2014. Jest członkiem Prezydium Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. W latach 1994–2008 organizator Amerykańsko-Polskich Studiów Podyplomowych z zakresu przyjaznej dla środowiska restrukturyzacji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Autor i współautor kilku patentów, wdrożeń przemysłowych i kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych wdrożonych z dziedziny elektrotermii. Kierował kilkunastoma projektami międzynarodowymi i krajowymi. Autor dwóch monografii, współautor 5 skryptów i kilkunastu rozdziałów w monografiach. Opublikował około 240 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Członek Rady Programowej czasopism: „Energetyka” i wieloletni przewodniczący Rady Programowej „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”, obecnie redaktor naczelny ŚWE. Działa społecznie w SEP i NOT. Z jego inicjatywy od 1995 r. organizowane są Katowickie Dni Elektryki (dziewięć edycji). Był inicjatorem organizacji w 2009 roku I Kongresu Elektryki Polskiej, Przez dwie kadencje był prezesem Śląskiej Rady FSNT NOT, obecnie jest jej Prezesem Honorowym. Uczestniczy w pracach międzynarodowych stowarzyszeń naukowo-technicznych. W kadencji 2010-2011 był prezydentem EURELU. Obecnie jest członkiem prezydium Międzynarodowej Unii Zastosowań Elektryki UIE. Przewodniczący Narodowemu Komitetowi ds. Inżyniera Europejskiego FEANI. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotymi Odznakami Honorowymi: „Za zasługi dla Energetyki”, za „Zasługi dla Województwa Śląskiego”, „Za zasługi dla budownictwa”, Odznaką Zasłużony dla Politechniki Śląskiej oraz licznymi odznaczeniami stowarzyszeniowymi.


Bogumil Dudek
Bogumił Dudek Zastępca Redaktor Naczelnej miesięcznika ENERGETYKA Absolwent Politechniki Śląskiej Wydziału Elektrycznego w Gliwicach. Pracował w Instytucie Energetyki oraz Grupie Kapitałowej PSE S.A. Jest Zastępcą Redaktor Naczelnej miesięcznika ENERGETYKA. Przewodniczy Polskiemu Komitetowi Bezpieczeństwa w Elektryce SEP oraz jednemu z komitetów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacji. Krajowy i międzynarodowy ekspert z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych pod napięciem. Juror międzynarodowych bielskich Targów ENERGETAB. Członek honorowy SEP.

Klaudiusz Fross_150
dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ Politechnika Śląska - Gliwice, Wydział Architektury Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej od 2016r. Kierownik Katedry Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze RAr5. Pracownik badawczo-dydaktyczny oraz aktywny projektant od 25 lat. Wykonał ponad 300 projektów funkcji: mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych, hotelowych, gastronomicznych, medycznych, rekreacyjnych, przemysłowych. Propagator projektowania z wykorzystaniem badań jakościowych oraz modelu architekta-badacza. W projektowaniu prezentuje podejście managerskie. Opracował autorskie metody projektowania z wykorzystaniem badań jakościowych. Autor planów finansowych nowych inwestycji oraz programów naprawczych dla obiektów nierentownych. W 2014 roku z rąk Kapituły Śląskiej Izby Budownictwa trzymał tytuł i statuetkę „Autorytet budownictwa i gospodarki śląskiej” oraz medal „za wspieranie działalności samorządu gospodarczego budownictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości”, 2017. Polski Związek Niewidomych przyznał odznakę „Przyjaciel niewidomych”, 2014. Członek Rady Śląskiej Izby Budownictwa, Rady Naukowej i Rady Recenzentów Builder. Autor programu badawczego „Art & Design in Public Space” oraz nakładki na ławki „BenchMan”, która uzyskała główną nagrodę targów Expo Gliwice 2020. Obecnie prowadzi badania w zakresie smart Architecture i architektury kosmicznej (badania jakościowe podczas misji Panda).

Kampik
prof. dr hab. inż. Marian Kampik Politechnika Śląska - Gliwice, Wydział Elektryczny Ukończył studia na wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w 1988 r. W 1996 uzyskał stopień doktora, a w 2010 r. doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. W 2017 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych z rąk Prezydenta RP. Od 2012 do 2018 roku był dyrektorem Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Od 2018 roku jest kierownikiem Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, a od września 2020 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Jego dorobek obejmuje ponad 220 prac naukowych, w tym jeden podręcznik akademicki, trzy monografie oraz 3 patenty. Dorobek publikacyjny i działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień związanych z dokładnymi pomiarami i wzorcami wielkości elektrycznych. Otrzymał m.in. Nagrodę Siemensa (2003) oraz wyróżnienia i Złoty Medal Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (2020). Dwukrotny stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). W 2013 roku otrzymał prestiżowy indywidualny Research Excellence Grant, finansowany przez European Metrology Research Programme. Jest członkiem Rady Dyscypliny Naukowej dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Należy do Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej, Komisji Metrologii PAN o/Katowice, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Jan Kapinos
dr inż. Jan Kapinos Politechnika Śląska - Gliwice, Wydział Elektryczny, Prezes Oddziału Gliwice SEP Dr inż. Jan Kapinos - absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie ukończył studia na specjalności Maszyny elektryczne w 1972 r. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel akademicki na Wydziale Elektrycznym, z którym związał całe swoje życie zawodowe. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje głównie generatory synchroniczne oraz transformatory, a w szczególności dotyczy zagadnień związanych z modernizacją rozwiązań konstrukcyjnych, badań i oceny stanu technicznego oraz diagnostyki uszkodzeń eksploatacyjnych. Autor bądź współautor ponad 60 artykułów naukowych w czasopismach i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych oraz ponad 70 prac naukowo-badawczych dla potrzeb krajowego przemysłu elektroenergetycznego. Promotor ponad 40-u prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, współautor skryptów akademickich. Członek szeregu Komisji badających przyczyny awarii urządzeń zainstalowanych w węzłowych stacjach energetyki PSE i układach zasilania zakładów przemysłu elektroenergetycznego. Wykonawca ponad 80 opinii (ekspertyz) z zakresu przyczyn awarii generatorów, transformatorów energetycznych i urządzeń elektroenergetycznych. W kadencjach: 1999÷2002 i 2002÷2005 prodziekan Wydziału Elektrycznego ds. studenckich, członek Senatu Politechniki Śląskiej i Rady Wydziału, Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Wyróżniony zespołową nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego za działalność dydaktyczną oraz kilkoma nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej za działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1974 r., Prezes Koła SEP przy Politechnice Śląskiej, członek Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP kilku kadencji, Prezes Oddziału Gliwickiego SEP od 2014 r. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Odznaką „Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej” oraz Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SEP oraz medalami Stowarzyszeniowymi.

Kurtynik_
prof. zw. dr hab. inż. Igor Kurytnik Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu Prof. zw. kierownik Zakładu Inżynierii Procesów i Jakości w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu od 2014, członek Zarządu i wiceprezes Bielsko-Bialskiego Oddz. SEP od 2010 r.; prof. zw., kier. Katedry Elektrotechniki i Automatyki ATH w Bielsku-Białej 2001-2016;. konsultant ds. rozwoju firmy Limatherm Sensor od 2011 r. Autor 400 publikacji i 15 książek, 50 patentów, i promotor wielu doktorantów. Wyróżnienia: Medal „Weteran Pracy" - 1993; Brązowy Medal Politechniki Koszyckiej - 2003; Srebrna i Złota Odznaki Honorowe Stow. Elektryków Polskich (SEP) - 2010, 2015; laureat Ogólnokrajowego Konkursu SEP „Wyróżniający się Nauczyciel, Opiekun i Sojusznik Młodzieży" – 2011. Redaktor naczelny czasopisma „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 4.0"; przewodniczący RN czasopisma „Era Energii"; członek Rad Naukowych krajowych czasopism „Pomiary Automatyka Robotyka", „Wiadomości Elektrotechniczne", „Napędy i Sterowanie", „Śląskie Wiadomości Elektryczne", Member of the International Scietific Board of AEEE (Advances in Electrical and Electronic Engineering) Journal (Czechy); „Eurasian Physical Technical Journal" i „Westnik (Kazachstan); członek Komitetów Naukowych międzynarodowych konferencji.

Janusz Michałek
dr Janusz Michałek Prezes Zarządu KSSE S.A. Ekspert z zakresu doradztwa strategicznego, inwestycji publicznych, zarządzania środowiskowego, restrukturyzacji infrastruktury publicznej oraz w obszarze funkcjonowania programów unijnych. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Robotyki oraz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, a także z zakresu MBA w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach uzyskując tytuł naukowy doktora. Jest członkiem m.in. Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członkiem Komitetu Budowy Maszyn przy PAN w Warszawie przewodniczącym Rady Slaskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, przewodniczącym Rady Programowej Klastra SA&AM KSSE, przewodniczącym Komitetu Zarządzającego Klastrem Energii Żywiecka Energia Przyszłości", wiceprzewodniczącym Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności), członkiem Rady Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich oraz Komitetu Sterującego "Program dla Śląska" przy Wojewodzie Śląskim, a także Rady Uczelni Politechniki Śląskiej w Gliwicach i przewodniczącym Rady Lokalnej Grupy Działania LGD Żywiecki Raj. Jego pasją jest komunikacja społeczna i polityczna, projekty europejskie, zagadnienia związane z rozwojem samorządu terytorialnego, ekologia oraz zrównoważona energia. Od lat aktywnie działa także społecznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów Nostra Res" z Katowic, a także członkiem Rady Ekspertów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz wiceprezesem stowarzyszenia Pro Silesia i rady Fundacji Rodzina w Służbie Człowieka. Prywatnie najważniejsza jest dla niego rodzina. Jest mężem i tatą trojga dzieci.

Tadeusz Pustelny
prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny Politechnika Śląska - Gliwice, Wydział Elektryczny Jest zatrudniony w Politechnice Śląskiej na stanowiskach nauczyciela akademickiego nieprzerwanie od 1974 roku. Od 2009 roku jest kierownikiem Katedry Optoelektroniki Wydziału Elektrycznego Tej Uczelni. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 2006. Od roku 2000 jest zatrudniony w Politechnice Śląskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego a od roku 2009 na stanowisku profesora zwyczajnego. W okresie swojej działalności naukowej prof. Pustelny realizował badania naukowe w zakresie: akustyki fizycznej i akustyki technicznej, akustooptyki, akustoelektroniki i spektroskopii akustycznej i spektroskopii akustycznych fal powierzchniowych. Prowadził i prowadzi intensywne badania w zakresie fotoniki i optoelektroniki, metrologii optycznej oraz fotowoltaiki a także inżynierii medycznej i biomedycznej. Prof. Tadeusz Pustelny jest autorem i współautorem ponad 150 prac naukowych, indeksowanych w światowych bazach Web of Science oraz SCOPUS. Prace te były cytowane ponad tysiąc pięćset razy (ich IH wynosi 22). Jest promotorem w 10-ciu zakończonych pracach doktorskich oraz recenzentem w ponad 50 rozprawach doktorskich oraz recenzentem w wielu (kilkudziesięciu) przewodach habilitacyjnych i wnioskach o tytuł profesora. Realizował wiele projektów naukowych centralnie finansowanych - w ponad dwudziestu projektach, był ich kierownikiem lub głównym wykonawcą. Prof. Tadeusz Pustelny prowadzi wartościową współprace naukową z ośrodkami międzynarodowymi i krajowymi. Był i jest członkiem wielu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych oraz członkiem wielu zarządów i władz tych towarzystw (był członkiem Main Board of European Acoustical Associacion). Był i jest członkiem Rad Naukowych międzynarodowych czasopism naukowych, w tym: SENSORS, Optica Applicata, Archives of Acoustics. Jest organizatorem i kierownikiem Metrological and Technological Center of Exellency of Optoelectronics and Acoustoelectornics. Za swoją działalność naukowa był wielokrotnie nagradzany – jest dwukrotnie wyróżniony Nagrodą MNiSW oraz wielokrotnie (kilkadziesiąt razy) Nagroda JM Rektora Politechniki Śląskiej. Był wyróżniany odznaczeniami państwowymi (w tym, Złotym Krzyżem Zasługi).

Joanna Stuglik_150-150
dr Joanna Stuglik Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu Doktor nauk ekonomicznych, dyrektor Instytutu zarządzania i inżynierii produkcji Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm.W.Pileckiego w Oświęcimiu. Prowadziła badania zależności budżetu zadaniowego od celów strategicznych organizacji i jej wpływu na efektywność procesów zarządzania, a także strategicznej transformacji polskich firm: od restrukturyzacji do strategii rozwoju zewnętrznego. Posiada bogate doświadczenie, nie tylko naukowe, ale także biznesowe zdobyte w pracy jako: kierownik działów ekonomicznych, kontroler kosztów produkcji, kontroler finansowy, główny księgowy oraz członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Zdobyte doświadczenie praktyczne z powodzeniem wykorzystuje w odmiennym „rynkowym” spojrzeniu na praktyczne kształcenie przyszłych kadr zarządzających i inżynierskich. Inicjatorka i współorganizatorka wielu przedsięwzięć naukowych i społecznych: Festiwal Nauki WSB w Cieszynie, Festiwal Rozwoju Regionalnego i Nowoczesnych Technologii, Festiwal Energii Odnawialnej i Recyklingu, Dni Nowoczesnej Edukacji na Frysztackiej, Cieszyński Uniwersytet Dzieci, pierwsze studia inżynierskie w Oświęcimiu, Oświęcimski Uniwersytet Dziecięcy, Członek m.in. Rady Naukowej czasopisma naukowego: „Ekonomia”, której autorami są Ministerstwo edukacji i nauki Ukrainy oraz Państwowy Uniwersytet w Mukaczewie oraz członek Rady Naukowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0”, MUP w Oświęcimiu od 2015r. Autorka ponad 25 publikacji tematycznie związanych z procesami zarządzania produkcją czy też kalkulacją kosztów oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w tym obszarze.

Adam Rusniak
Adam Ruśniak Z-ca Prezydenta Miasta Bielska-Białej Urodzony 1976 roku, absolwent sławnego bielskiego „Mechanika”. Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach (Wydział Elektryczny), a także dwa kierunki studiów podyplomowych - na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (kierunek: Administracja i Zarządzanie) oraz na Politechnice Częstochowskiej. Przez dwanaście lat był radnym Rady miejskiej w Bielsku-Białej. W tym okresie pracował w następujących komisjach: - Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; - Edukacji i Kultury; - Samorządności; - Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego; - Rewizyjnej. Dodatkowo był członkiem Kapituły IKAR - nagrody Prezydenta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki. Jest członkiem Stowarzyszenia Energetyków Polskich, a także nieformalnej Grupy Twórczej FERMENT. Pasjonat historii Starego Bielska i kolekcjoner pamiątek związanych z historią tej dzielnicy. Do końca 2018 roku, przez czternaście lat związany z koncernem energetycznym TAURON Dystrybucja.

Szadkowski Marek__
dr inż. Marek Szadkowski Politechnika Śląska - Gliwice, Wydział Elektryczny Pracownik Katedry (do 2020 r Instytutu) Elektroenergetyki i Sterowania Układów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zainteresowania naukowe — technika wysokich napięć a szczególnie wysokonapięciowa technika izolacyjna, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne a szczególnie skutki mechaniczne prądu zwarciowego oraz zagrożenie porażeniem łukiem elektrycznym. Współautor dwu książek „Wysokonapięciowa technika izolacyjna we współczesnej elektroenergetyce” i „Wysokonapięciowa technika izolacyjna w przykładach obliczeniowych” oraz autor lub współautor ok. stu artykułów i referatów naukowych z zakresu TWN i UE. Autor lub współautor licznych opinii i ekspertyz dla sądów oraz energetyki zawodowej i przemysłowej. Autor programów komputerowych wykorzystywanych w biurach projektowych dla elektroenergetyki.

Antoni Szlagor
Antoni Szlagor Burmistrz Miasta Żywiec Ur. 29.04. 1950 r. w Żywcu, w rodzinie od pokoleń związanej z tym miastem. Szkołę Podstawową ukończył w Żywcu przy ul. Zielonej, a następnie uczęszczał do Technikum Łączności w Krakowie. Jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Zdobył wykształcenie w dziedzinie Elektroniki, Odlewnictwa i Mechaniki uzyskując również uprawnienia pedagogiczne. Dokształcał się także na kursach i studiach podyplomowych, w tym: - Studium Podyplomowe w Akademii Górniczo - Hutniczej w zakresie Eksploatacji Urządzeń Technicznych - Studium Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej w zakresie Zarządzania i Organizacji w Jednostkach Samorządowych i Podległych. - W 2019 roku ukończył studia menadżerskie MBA Od 2002 roku sprawuje funkcję Burmistrza Żywca. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Antoniego Szlagora miasto stało się ważnym ośrodkiem przemysłowym w regionie. Wśród ekspertów, Żywiec zaliczany jest do krajowych liderów w pozyskiwaniu środków unijnych. Jest współautorem projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” i jednym z jego głównych realizatorów. Przewodniczy Prezydium Rady Klastra „Żywiecka Energia Przyszłości”. Współtwórca realizowanego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu projektu „Stop Smog”. Od 2007 roku w Żywcu, jako jednym z pierwszych miast w Polsce realizowany jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji, dzięki któremu dokonano wymiany starych nieekologicznych źródeł ciepła na nowe spełniające wszelkie normy ekologiczne. W 2020 roku suma kwot za wymianę źródeł ciepła jaką poniosło Miasto Żywiec i partycypujący w tym procesie mieszkańcy przekroczyła 20 milionów złotych.

sep prezes prof Szymczak_
dr inż. Piotr Szymczak Prezes SEP, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny Piotr Szymczak – prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 2014, członek Komitetu Elektrotechniki PAN, członek korespondent Międzynarodowej Akademii Nauk Elektrotechnicznych, członek IEEE od 25 lat oraz PTETiS od 30 lat. Jest autorem i współautorem blisko 250 prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym – monografii, podręczników akademickich i skryptu oraz 5 patentów. Autor prac z zakresu odnawialnych źródeł energii. Promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Specjalista w zakresie maszyn elektrycznych o topologii cylindrycznej, liniowej i tarczowej. Od 1993 zastępca dyrektora a od 2001 do 2010 dyrektor Instytutu Elektrotechniki Politechniki Szczecińskiej, kierownik Zakładu Maszyn i Napędów Elektrycznych (1999-2002). Kierownik grantu badawczego KBN pt. „Bezszczotkowe silniki magnetoelektryczne typu tarczowego do bezprzekładniowych specjalizowanych napędów morskich.” Obecnie wykładowca na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zorganizował m.in.: 6 edycji międzynarodowych konferencji „Unconventional Electromechanical and Electrical Systems” – 1993 - 2004, studium podyplomowe „Menadżer w Elektrotechnice” (2005-2007). Współorganizator licznych konferencji branżowych oraz II i III Kongresu Elektryki Polskiej.

Janusz Juraszek
mgr inż. Janusz Juraszek Prezes Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Elektryczny, ukończył również studium pedagogiczne i studia podyplomowe w zakresie strategii przedsiębiorstw i wielkich odbiorców na rynku energii na Politechnice Śląskiej oraz studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Wydział Rachunkowość i Finanse. Obecnie pracuje w Tauron Dystrybucja SA Region Sieci SN i nN w Żywcu. Współautor innowacyjnych projektów m.in. w 1994r wybudowanie i uruchomienie pierwszej w Polsce niepełno-izolowanej, napowietrznej dwu-napięciowej linii 1kV i 15kV w technologii PAS w miejscowości Nickulina, w 2003 roku pełno-izolowanej napowietrznej linii 15kV w miejscowości Sopotnia Wielka, również w 2015r pierwszej w Polsce mobilnej napowietrznej linii serwisowej 15kV w miejscowości Łodygowice wykonanej na podbudowie słupów kompozytowych i kabla izolowanego FXCEL. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej, uprawnienia rzeczoznawcy, pełni funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, rzeczoznawcy SEP dz.15 oraz uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Jest autorem licznych artykułów o tematyce elektrycznej m.in. w czasopismach Wiadomości Elektrotechniczne, Śląskie Wiadomości Elektryczne. W 2019r został Redaktorem Naczelnym czasopisma ERA Energii. Był współautorem opracowania „Budowa mobilnej linii serwisowej SN”. Od 2018r Prezes Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP, członek „Centralnej Komisji Oddziałów i Kół SEP” , „Komisji d/s. Strategii SEP” oraz komisji finansowej Rady Prezesów SEP. Organizował konferencje naukowe o tematyce oświetleniowej w 1998r i 2018 w Szczyrku, w 2014 w Żywcu.

SPONSORZY

PROGRAM

26 maja 2021r.  Dzień 1  godz. 9:00 - 14:00  ON-LINE


 • 10:00 - 10:30 Otwarcie konferencji - powitanie uczestników przez organizatora, krótka prezentacja prelegentów 1-go dnia -Prezes Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP Janusz Juraszek oraz Prezes ZIAD Bielsko-Biała SA Dariusz Mrzygłód
Sesja 1
 • 10:30 - 11:00 Aktualne uwarunkowania prawne dla inwestycji fotowoltaicznych - mec. Wojciech Płachetka, MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego Wojciech Płachetka
Sesja 2
 • 11:00 - 11:30 Wpływ źródeł fotowoltaicznych na pracę sieci nN - dr hab. inż. Roman Korab prof. Politechniki Śląskiej, Politechnika Śląska w Gliwicach
Sesja 3
 • 11:30 - 12:00 Możliwość absorpcji i wykorzystania fotowoltaiki w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym - dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki prof. Politechniki Śląskiej, Politechnika Śląska w Gliwicach
Sesja 4
 • 12:00 - 12:30 Rozwój fotowoltaiki prosumenckiej na podstawie realizacji programu "Słoneczna Żywiecczyzna" - case study - mgr inż. Antoni Szlagor - Burmistrz Miasta Żywiec, Urząd Miasta Żywiec
Sesja 5
 • 12:30 - 13:00 Zasadnicze problemy energetyki XXI - wieku - prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny, Politechnika Śląska w Gliwicach
Sesja 6
 • 13:00 - 13:30 Techniczne, ekonomiczne i prawne aspekty magazynowania energii ze źródeł odnawialnych - radca prawny Katarzyna Mędraś, Kancelaria Prawna AdRem
 • 13:30 - 14:00 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji - Rada Naukowo-Programowa

27 maja 2021r.  Dzień 2  godz. 9:00 - 14:00 ON-LINE


 • 9:00 - 9:30 Otwarcie 2-go dnia konferencji - Rada Naukowo-Programowa
  Panel 1 BEZPIECZEŃSTWO i JAKOŚĆ
 • 9:30 - 10:30
  • Ochrona przeciwpożarowa , przeciwporażeniowa i przepięciowa instalacji PV
  • Zagadnienia BHP w procesach budowy układów fotowoltaicznych
  • Dobre praktyki instalatorów gwarancją poprawnej i długiej eksploatacji systemów fotowoltaicznych - najczęściej popełniane błędy w całym procesie inwestycji
  • Proces projektowania i realizacji inwestycji PV
  • Pożary systemów fotowoltaicznych
  • Q&A
- dr inż. Maciej Piliński, FRONIUS POLSKA Sp. z o.o. - mgr inż. Krzysztof Wincencik, DEHN POLSKA Sp. z o.o.   PANEL 2 WSPÓŁPRACA UKŁADÓW FOTOWOLTAIKI Z SIECIĄ OSD
 • 10:30 - 11:30
  • Wpływ układów fotowoltaicznych na parametry jakościowe dostarczanej energii elektrycznej przez OSD
  • Kryteria pracy źródeł PV i zapas mocy w kontekście wymagań IRIESD
  • Metody poprawy współpracy źródeł PV z siecią elektroenergetyczną
  • Sposoby sprawdzenia i doboru wielkości mocy źródła PV podłączanego do sieci elektroenergetycznej
  • Analiza pracy czynnego źródła fotowoltaicznego z siecią elektroenergetyczną – case study
  • System zarządzania siecią OSD w obszarach nasyconych generacją rozproszoną.
  • Rozwiązania do monitoringu i automatyzacji sieci w punkcie przyłączenia prosumenta i jego mikrogeneracji
  • Rozwiązania zabezpieczające sieć przed pracą wyspową rozproszonych źródeł energii.
  • Q&A
- mgr inż. Bogusław Grzelak, Dyrektor Rejonu Dystrybucji w Płocku ENERGA-OPERATOR-SA Oddział w Płocku - mgr inż. Maciej Kołodziejczyk, Prezes Alfa Power   PANEL 3 MAGAZYNOWANIE ENERGII PV
 • 11:30 - 12:15
  • Przykłady aktualnie stosowanych magazynów energii
  • Układy współpracy i sposoby sterowania magazynami energii
  • Zagrożenia związane z eksploatacją magazynów energii
  • Perspektywy rozwoju rynku magazynów energii w Polsce
  • Q&A
- mgr inż. Artur Koziński, Kierownik Działu Rozwoju Nowych Technologii ZPUE S.A. - mgr inż. Krzysztof Jamróz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy ZPUE S.A.   PANEL 4 FOTOWOLTAIKA W KLASTRACH ENERGII, W PROGRAMACH SAMORZĄDOWYCH i PRZEDSIĘBIORSTWACH
 • 12:15 - 13:00
  • Program zero emisyjnej gospodarki
  • Rozwój fotowoltaiki jako źródeł znacząco pokrywających zapotrzebowanie energetyczne Klastra Energii
  • Inteligentna energetyka, narzędzia teleinformatyczne wspierające zarządzanie i rozwój klastra energii
  • Wirtualna elektrownia integratorem źródeł rozproszonych projektu "Słoneczna Żywiecczyzna"
  • Q&A
- dr Janusz Michałek Prezes Zarządu KSSE S.A.   PANEL 5 FOTOWOLTAIKA DUŻEJ MOCY
 • 13:00 - 14:00
  • Wybór lokalizacji inwestycji PV dużej mocy w oparciu o najnowsze rozwiązania IT
  • Korzyści inwestycyjne, analiza ekonomiczna, Proces inwestycyjny
  • Systemowy nadzór nad źródłem PV – regulacja mocy czynnej i biernej w oparciu o zdalną komunikację
  • Wymagania Kodeksu Sieci NC RfG w zakresie regulacji mocy farmy PV
  • Zarządzanie farmą z punktu widzenia Inwestora
  • Q&A
- dr inż. M. Włas, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki - inż. Michał Kułaczkowski, – ilepaneli.pl Sp. z o.o. - mgr inż. Grzegorz Polarz, Phoenix Contact Sp. z o.o., Menedżer ds. Przemysłu – Energetyka

15 września 2021 r.  Centrum Konferencyjne ZIAD Bielsko-Biała SA w Hotelu Dębowiec


 • 09:30-09:45 - Powitanie uczestników konferencji - Prezes Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP oraz Prezes ZIAD Bielsko-Biała SA
 • 09:45-10:00 - "Zastosowanie magazynów energii w sieciach stałoprądowych i ich współpraca z odnawialnymi źródłami energii” – Krzysztof Strukowicz, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności (PIME)
 • 10:00-10:20 - "Fotowoltaika we współpracy z magazynem energii jako sposób na redukcję kosztów energii elektrycznej oraz poprawę niezawodności zasilania dla zakładów przemysłowych"- Artur Koziński ZPUE S.A.
 • 10:20 - 10:40 - "MiniLvs-OZE - nadzór współpracy układów fotowoltaiki z siecią OSD” - Maciej Kołodziejczyk Alfa Power Sp. z o.o.
 • 10:40 - 11:00 -  "Złącza fotowoltaiczne MC4 – oryginał jest tylko jeden” - Piotr Knyps Semicon Sp. z o.o.
 • 11:00 - 11:20 -  "Rozwiązania Phoenix Contact dla systemu sterowania i nadzoru farmą PV” - Grzegorz Polarz Phoenix Contact Sp. z o.o.
 • 11:20 - 11:40 - "GridStorPV Magazyn energii adaptujący farmę PV do pracy w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych" - Bartosz Starosielec PGE Energia Odnawialna
 • 11:40 - 12:00  - "Eksperymentalne badania porównawcze falowników fotowoltaicznych w ramach Pikniku OZE" - dr inż. Krzysztof Chmielowiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza i Tomasz Rodziewicz – Kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii TAURON Dystrybucja S.A.
 • 12:00 - 12:20 - "Magazyny energii elektrycznej – regulacje prawne, perspektywy rozwoju rynku w Polsce” – Barbara Adamska, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
 • 12:20 - 12:35 - "Autonomiczny system prewencji pożarowej w nanotechnologii” – Jakub Respondek VONE POLAND
 • 12:35 - 12:50  - "Fotowoltaika -za i przeciw. Podsumowanie konferencji i wnioski dla potencjalnych inwestorów OZE"- RADA NAUKOWA KONFERENCJI
 • 13:00 - 14:00 - Pokaz gaszenia działającego systemu PV na poligonie szkoleniowym firmy ZIAD Bielsko-Biała SA - Łukasz Łaciok, Łukasz Czernik Poligon Strażacki Bielsko-Biała

Panelom towarzyszyć będą wystawy producentów. Dodatkowo przez cały czas trwania targów ENERGETAB tj. 14 -16 września zachęcamy do zwiedzania stanowisk ekspozycyjnych zlokalizowanych na terenach wystawienniczych firmy ZIAD Bielsko-Biała SA


Moderator Konferencji
Krzysztof Sztymelski
Poznaj naszych wykładowców

Bogusław Grzelak
Krzysztof Jamróz
Maciej Kołodziejczyk
Roman Korab
Artur Koziński
Michał Kułaczkowski
Katarzyna Mędraś
Janusz Michałek
Maciej Piliński
Wojciech Płachetka
Grzegorz Polarz
Maksymilian Przygrodzki
Tadeusz Pustelny
Antoni Szlagor
Mirosław Włas
Krzysztof Wincencik
ENERGIA DZIŚ I JUTRO