MENU GŁÓWNE

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA
Konferencji Fotowoltaika Dziś i Jutro

Barbara_Adamska

Barbara Adamska, Ekspert w zakresie energetyki rozproszonej i magazynów energii, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu fotowoltaiki, magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, członek Rady Programowej Sieci Energetyki Rozproszonej, ekspert stały Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu, w latach 2015-2019 ekspert stały Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. Członek Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki, powołanego zarządzeniem Ministra Klimatu – w ramach Zespołu odpowiedzialna za obszar propozycji zmian legislacyjnych i pozalegislacyjnych dotyczących branży magazynowania energii. Dyrektor sekcji magazynowania energii w Polskim Towarzystwie Fotowoltaiki, inicjatorka i od 2016 roku Przewodnicząca Kongresu Magazynowania Energii w Polsce. Przewodnicząca Rady Programowej czterech edycji Kongresu Magazynowania Energii w Polsce. Inicjatorka i Przewodnicząca Polskiej Delegacji na Energy Storage Europe.
Założycielka i CEO firmy ADM Poland od 2013 roku świadczącej usługi doradcze na polskim rynku OZE.
Doradca w zakresie modelowania biznesowego dla spółek działających w obszarze energetyki w zakresie rozwoju i wdrożenia usług z grupy bilansowania i zarządzania energią oraz budowy niezależnych systemów elektroenergetycznych i cieplnych. Autorka strategii działania oraz rozwoju dla 4 certyfikowanych klastrów energii.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA). Laureatka statuetki Osobowość branży Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-energy.


Kamil Barczak

dr hab. Inż. Kamil Barczak, Politechnika Śląska - Gliwice, Wydział Elektryczny Absolwent wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej na kierunku fizyka techniczna, doktorat z nauk fizycznych, habilitacja w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika. Od 2008 roku na stanowisku adiunkta w Politechnice Śląskiej. Obecnie pracownik Katedry Optoelektroniki Wydziału Elektrycznego. Współautor 29 publikacji naukowych w języku angielskim. Był kierownikiem jednego projektu badawczego i głównym wykonawcą 2 innych projektów badawczych. Aktualnie jest uczestnikiem zespołu realizującego projekt pn. „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”. W pracy naukowej koncentruje się m.in. na światłowodowych czujnikach prądu i pola magnetycznego dla zastosowań elektroenergetycznych. Zaangażowany w działalność popularyzującą nauki ścisłe: Współkoordynator Festiwalu Nauki i Multimediów Abstract 2007 i Abstract 2008, koordynator „Festiwalu Nauki Jaworzno 2008”, koordynator śląskiej edycji wystawy p.t.: „Wielki zderzacz hadronów - Jak to działa?” na Politechnice Śląskiej w 2009 r. Zaangażowany w stworzenie kierunku Energetyka o specjalności Energetyka Prosumencka w Pol. Śl., koordynator tego kierunku w latach 2013 – 2020.


Barglik Jerzy

prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik, Politechnika Śląska - Gliwice, Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Od ukończenia studiów pracuje na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. W latach 2005–2009 zatrudniony był na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Politechnice Warszawskiej. Prezes SEP w latach 2006 – 2014. Jest członkiem Prezydium Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. W latach 1994–2008 organizator Amerykańsko-Polskich Studiów Podyplomowych z zakresu przyjaznej dla środowiska restrukturyzacji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Autor i współautor kilku patentów, wdrożeń przemysłowych i kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych wdrożonych z dziedziny elektrotermii. Kierował kilkunastoma projektami międzynarodowymi i krajowymi. Autor dwóch monografii, współautor 5 skryptów i kilkunastu rozdziałów w monografiach. Opublikował około 240 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Członek Rady Programowej czasopism: „Energetyka” i wieloletni przewodniczący Rady Programowej „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”, obecnie redaktor naczelny ŚWE. Działa społecznie w SEP i NOT. Z jego inicjatywy od 1995 r. organizowane są Katowickie Dni Elektryki (dziewięć edycji). Był inicjatorem organizacji w 2009 roku I Kongresu Elektryki Polskiej, Przez dwie kadencje był prezesem Śląskiej Rady FSNT NOT, obecnie jest jej Prezesem Honorowym. Uczestniczy w pracach międzynarodowych stowarzyszeń naukowo-technicznych. W kadencji 2010-2011 był prezydentem EURELU. Obecnie jest członkiem prezydium Międzynarodowej Unii Zastosowań Elektryki UIE. Przewodniczący Narodowemu Komitetowi ds. Inżyniera Europejskiego FEANI. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotymi Odznakami Honorowymi: „Za zasługi dla Energetyki”, za „Zasługi dla Województwa Śląskiego”, „Za zasługi dla budownictwa”, Odznaką Zasłużony dla Politechniki Śląskiej oraz licznymi odznaczeniami stowarzyszeniowymi.


Klaudiusz Fross_150

dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ Politechnika Śląska - Gliwice, Wydział Architektury Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej od 2016r. Kierownik Katedry Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze RAr5. Pracownik badawczo-dydaktyczny oraz aktywny projektant od 25 lat. Wykonał ponad 300 projektów funkcji: mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych, hotelowych, gastronomicznych, medycznych, rekreacyjnych, przemysłowych. Propagator projektowania z wykorzystaniem badań jakościowych oraz modelu architekta-badacza. W projektowaniu prezentuje podejście managerskie. Opracował autorskie metody projektowania z wykorzystaniem badań jakościowych. Autor planów finansowych nowych inwestycji oraz programów naprawczych dla obiektów nierentownych. W 2014 roku z rąk Kapituły Śląskiej Izby Budownictwa trzymał tytuł i statuetkę „Autorytet budownictwa i gospodarki śląskiej” oraz medal „za wspieranie działalności samorządu gospodarczego budownictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości”, 2017. Polski Związek Niewidomych przyznał odznakę „Przyjaciel niewidomych”, 2014. Członek Rady Śląskiej Izby Budownictwa, Rady Naukowej i Rady Recenzentów Builder. Autor programu badawczego „Art & Design in Public Space” oraz nakładki na ławki „BenchMan”, która uzyskała główną nagrodę targów Expo Gliwice 2020. Obecnie prowadzi badania w zakresie smart Architecture i architektury kosmicznej (badania jakościowe podczas misji Panda).


Kampik

prof. dr hab. inż. Marian Kampik,  Politechnika Śląska - Gliwice, Wydział Elektryczny Ukończył studia na wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w 1988 r. W 1996 uzyskał stopień doktora, a w 2010 r. doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. W 2017 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych z rąk Prezydenta RP. Od 2012 do 2018 roku był dyrektorem Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Od 2018 roku jest kierownikiem Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, a od września 2020 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Jego dorobek obejmuje ponad 220 prac naukowych, w tym jeden podręcznik akademicki, trzy monografie oraz 3 patenty. Dorobek publikacyjny i działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień związanych z dokładnymi pomiarami i wzorcami wielkości elektrycznych. Otrzymał m.in. Nagrodę Siemensa (2003) oraz wyróżnienia i Złoty Medal Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (2020). Dwukrotny stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). W 2013 roku otrzymał prestiżowy indywidualny Research Excellence Grant, finansowany przez European Metrology Research Programme. Jest członkiem Rady Dyscypliny Naukowej dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Należy do Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej, Komisji Metrologii PAN o/Katowice, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich.


Jan Kapinos

dr inż. Jan Kapinos, Politechnika Śląska - Gliwice, Wydział Elektryczny, Prezes Oddziału Gliwice SEP Dr inż. Jan Kapinos - absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie ukończył studia na specjalności Maszyny elektryczne w 1972 r. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel akademicki na Wydziale Elektrycznym, z którym związał całe swoje życie zawodowe. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje głównie generatory synchroniczne oraz transformatory, a w szczególności dotyczy zagadnień związanych z modernizacją rozwiązań konstrukcyjnych, badań i oceny stanu technicznego oraz diagnostyki uszkodzeń eksploatacyjnych. Autor bądź współautor ponad 60 artykułów naukowych w czasopismach i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych oraz ponad 70 prac naukowo-badawczych dla potrzeb krajowego przemysłu elektroenergetycznego. Promotor ponad 40-u prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, współautor skryptów akademickich. Członek szeregu Komisji badających przyczyny awarii urządzeń zainstalowanych w węzłowych stacjach energetyki PSE i układach zasilania zakładów przemysłu elektroenergetycznego. Wykonawca ponad 80 opinii (ekspertyz) z zakresu przyczyn awarii generatorów, transformatorów energetycznych i urządzeń elektroenergetycznych. W kadencjach: 1999÷2002 i 2002÷2005 prodziekan Wydziału Elektrycznego ds. studenckich, członek Senatu Politechniki Śląskiej i Rady Wydziału, Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Wyróżniony zespołową nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego za działalność dydaktyczną oraz kilkoma nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej za działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1974 r., Prezes Koła SEP przy Politechnice Śląskiej, członek Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP kilku kadencji, Prezes Oddziału Gliwickiego SEP od 2014 r. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Odznaką „Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej” oraz Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SEP oraz medalami Stowarzyszeniowymi.


Kurtynik_

prof. zw. dr hab. inż. Igor Kurytnik, Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu Prof. zw. kierownik Zakładu Inżynierii Procesów i Jakości w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu od 2014, członek Zarządu i wiceprezes Bielsko-Bialskiego Oddz. SEP od 2010 r.; prof. zw., kier. Katedry Elektrotechniki i Automatyki ATH w Bielsku-Białej 2001-2016;. konsultant ds. rozwoju firmy Limatherm Sensor od 2011 r. Autor 400 publikacji i 15 książek, 50 patentów, i promotor wielu doktorantów. Wyróżnienia: Medal „Weteran Pracy" - 1993; Brązowy Medal Politechniki Koszyckiej - 2003; Srebrna i Złota Odznaki Honorowe Stow. Elektryków Polskich (SEP) - 2010, 2015; laureat Ogólnokrajowego Konkursu SEP „Wyróżniający się Nauczyciel, Opiekun i Sojusznik Młodzieży" – 2011. Redaktor naczelny czasopisma „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 4.0"; przewodniczący RN czasopisma „Era Energii"; członek Rad Naukowych krajowych czasopism „Pomiary Automatyka Robotyka", „Wiadomości Elektrotechniczne", „Napędy i Sterowanie", „Śląskie Wiadomości Elektryczne", Member of the International Scietific Board of AEEE (Advances in Electrical and Electronic Engineering) Journal (Czechy); „Eurasian Physical Technical Journal" i „Westnik (Kazachstan); członek Komitetów Naukowych międzynarodowych konferencji.


Erwin Maciak

dr hab. inż. Erwin Maciak, prof. PŚ. Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny. Od 2020 r. Prodziekan ds. Organizacji i Infrastruktury. Od 2021 r. Kierownik Katedry Optoelektroniki Wydziału Elektrycznego. Członek Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Od 2022 r. członek Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki powołanej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
Dr hab. inż. E. Maciak prowadzi badania i prace eksperymentalno-rozwojowe w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Prace te są ukierunkowane na opracowanie nowych konstrukcji niskowymiarowych struktur i materiałów receptorowych dla fotoniczej i mikroelektronicznej sensoryki oraz materiałów do zastosowań w fotowoltaice. Ponadto prowadzone przez E. Maciaka prace obejmują projektowanie optoelektronicznych i światłowodowych systemów pomiarowych.
Aktualnie E. Maciak kieruje w Politechnice Śląskiej realizacją infrastrukturalnego przedsięwzięcia w postaci konsorcjum pn. Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych (NLPQT) 2019-2023, którego zadaniem jest przygotowanie wysokospecjalistycznej infrastruktury badawczej w zakresie spektrometrycznej sensoryki i fotowoltaiki. Laboratorium w swym zamierzeniu będzie udostępniane celem realizacji przedsięwzięć naukowo-badawczych i eksperymentalno-rozwojowych dla jednostek naukowych i jednostek z sektora przedsiębiorstw.
Dorobek naukowy E. Maciaka to ponad 160 publikacji i opracowań naukowych z czego 59 indeksowanych w bazie Scopus, indeks-H równy 18 (Scopus). Wymiernym efektem prac badawczych, oprócz publikacji naukowych, jest opracowanie, jako współtwórca, czterech oryginalnych osiągnięć projektowo konstrukcyjnych oraz uzyskanie sześciu patentów krajowych z zakresu fotoniki i sensoryki.


Janusz Michałek

dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu KSSE S.A. Ekspert z zakresu doradztwa strategicznego, inwestycji publicznych, zarządzania środowiskowego, restrukturyzacji infrastruktury publicznej oraz w obszarze funkcjonowania programów unijnych. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Robotyki oraz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, a także z zakresu MBA w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach uzyskując tytuł naukowy doktora. Jest członkiem m.in. Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członkiem Komitetu Budowy Maszyn przy PAN w Warszawie przewodniczącym Rady Slaskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, przewodniczącym Rady Programowej Klastra SA&AM KSSE, przewodniczącym Komitetu Zarządzającego Klastrem Energii Żywiecka Energia Przyszłości", wiceprzewodniczącym Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności), członkiem Rady Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich oraz Komitetu Sterującego "Program dla Śląska" przy Wojewodzie Śląskim, a także Rady Uczelni Politechniki Śląskiej w Gliwicach i przewodniczącym Rady Lokalnej Grupy Działania LGD Żywiecki Raj. Jego pasją jest komunikacja społeczna i polityczna, projekty europejskie, zagadnienia związane z rozwojem samorządu terytorialnego, ekologia oraz zrównoważona energia. Od lat aktywnie działa także społecznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów Nostra Res" z Katowic, a także członkiem Rady Ekspertów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz wiceprezesem stowarzyszenia Pro Silesia i rady Fundacji Rodzina w Służbie Człowieka. Prywatnie najważniejsza jest dla niego rodzina. Jest mężem i tatą trojga dzieci.


Tadeusz Pustelny

prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny,  Politechnika Śląska - Gliwice, Wydział Elektryczny Jest zatrudniony w Politechnice Śląskiej na stanowiskach nauczyciela akademickiego nieprzerwanie od 1974 roku. Od 2009 roku jest kierownikiem Katedry Optoelektroniki Wydziału Elektrycznego Tej Uczelni. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 2006. Od roku 2000 jest zatrudniony w Politechnice Śląskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego a od roku 2009 na stanowisku profesora zwyczajnego. W okresie swojej działalności naukowej prof. Pustelny realizował badania naukowe w zakresie: akustyki fizycznej i akustyki technicznej, akustooptyki, akustoelektroniki i spektroskopii akustycznej i spektroskopii akustycznych fal powierzchniowych. Prowadził i prowadzi intensywne badania w zakresie fotoniki i optoelektroniki, metrologii optycznej oraz fotowoltaiki a także inżynierii medycznej i biomedycznej. Prof. Tadeusz Pustelny jest autorem i współautorem ponad 150 prac naukowych, indeksowanych w światowych bazach Web of Science oraz SCOPUS. Prace te były cytowane ponad tysiąc pięćset razy (ich IH wynosi 22). Jest promotorem w 10-ciu zakończonych pracach doktorskich oraz recenzentem w ponad 50 rozprawach doktorskich oraz recenzentem w wielu (kilkudziesięciu) przewodach habilitacyjnych i wnioskach o tytuł profesora. Realizował wiele projektów naukowych centralnie finansowanych - w ponad dwudziestu projektach, był ich kierownikiem lub głównym wykonawcą. Prof. Tadeusz Pustelny prowadzi wartościową współprace naukową z ośrodkami międzynarodowymi i krajowymi. Był i jest członkiem wielu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych oraz członkiem wielu zarządów i władz tych towarzystw (był członkiem Main Board of European Acoustical Associacion). Był i jest członkiem Rad Naukowych międzynarodowych czasopism naukowych, w tym: SENSORS, Optica Applicata, Archives of Acoustics. Jest organizatorem i kierownikiem Metrological and Technological Center of Exellency of Optoelectronics and Acoustoelectornics. Za swoją działalność naukowa był wielokrotnie nagradzany – jest dwukrotnie wyróżniony Nagrodą MNiSW oraz wielokrotnie (kilkadziesiąt razy) Nagroda JM Rektora Politechniki Śląskiej. Był wyróżniany odznaczeniami państwowymi (w tym, Złotym Krzyżem Zasługi).


Joanna Stuglik_150-150

dr Joanna Stuglik, Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu Doktor nauk ekonomicznych, dyrektor Instytutu zarządzania i inżynierii produkcji Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm.W.Pileckiego w Oświęcimiu. Prowadziła badania zależności budżetu zadaniowego od celów strategicznych organizacji i jej wpływu na efektywność procesów zarządzania, a także strategicznej transformacji polskich firm: od restrukturyzacji do strategii rozwoju zewnętrznego. Posiada bogate doświadczenie, nie tylko naukowe, ale także biznesowe zdobyte w pracy jako: kierownik działów ekonomicznych, kontroler kosztów produkcji, kontroler finansowy, główny księgowy oraz członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Zdobyte doświadczenie praktyczne z powodzeniem wykorzystuje w odmiennym „rynkowym” spojrzeniu na praktyczne kształcenie przyszłych kadr zarządzających i inżynierskich. Inicjatorka i współorganizatorka wielu przedsięwzięć naukowych i społecznych: Festiwal Nauki WSB w Cieszynie, Festiwal Rozwoju Regionalnego i Nowoczesnych Technologii, Festiwal Energii Odnawialnej i Recyklingu, Dni Nowoczesnej Edukacji na Frysztackiej, Cieszyński Uniwersytet Dzieci, pierwsze studia inżynierskie w Oświęcimiu, Oświęcimski Uniwersytet Dziecięcy, Członek m.in. Rady Naukowej czasopisma naukowego: „Ekonomia”, której autorami są Ministerstwo edukacji i nauki Ukrainy oraz Państwowy Uniwersytet w Mukaczewie oraz członek Rady Naukowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0”, MUP w Oświęcimiu od 2015r. Autorka ponad 25 publikacji tematycznie związanych z procesami zarządzania produkcją czy też kalkulacją kosztów oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w tym obszarze.


Adam Rusniak

Adam Ruśniak, Z-ca Prezydenta Miasta Bielska-Białej Urodzony 1976 roku, absolwent sławnego bielskiego „Mechanika”. Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach (Wydział Elektryczny), a także dwa kierunki studiów podyplomowych - na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (kierunek: Administracja i Zarządzanie) oraz na Politechnice Częstochowskiej. Przez dwanaście lat był radnym Rady miejskiej w Bielsku-Białej. W tym okresie pracował w następujących komisjach: - Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; - Edukacji i Kultury; - Samorządności; - Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego; - Rewizyjnej. Dodatkowo był członkiem Kapituły IKAR - nagrody Prezydenta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki. Jest członkiem Stowarzyszenia Energetyków Polskich, a także nieformalnej Grupy Twórczej FERMENT. Pasjonat historii Starego Bielska i kolekcjoner pamiątek związanych z historią tej dzielnicy. Do końca 2018 roku, przez czternaście lat związany z koncernem energetycznym TAURON Dystrybucja.


Szadkowski Marek__

dr inż. Marek Szadkowski, Politechnika Śląska - Gliwice, Wydział Elektryczny Pracownik Katedry (do 2020 r Instytutu) Elektroenergetyki i Sterowania Układów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zainteresowania naukowe — technika wysokich napięć a szczególnie wysokonapięciowa technika izolacyjna, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne a szczególnie skutki mechaniczne prądu zwarciowego oraz zagrożenie porażeniem łukiem elektrycznym. Współautor dwu książek „Wysokonapięciowa technika izolacyjna we współczesnej elektroenergetyce” i „Wysokonapięciowa technika izolacyjna w przykładach obliczeniowych” oraz autor lub współautor ok. stu artykułów i referatów naukowych z zakresu TWN i UE. Autor lub współautor licznych opinii i ekspertyz dla sądów oraz energetyki zawodowej i przemysłowej. Autor programów komputerowych wykorzystywanych w biurach projektowych dla elektroenergetyki.


Antoni Szlagor

Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywiec Ur. 29.04. 1950 r. w Żywcu, w rodzinie od pokoleń związanej z tym miastem. Szkołę Podstawową ukończył w Żywcu przy ul. Zielonej, a następnie uczęszczał do Technikum Łączności w Krakowie. Jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Zdobył wykształcenie w dziedzinie Elektroniki, Odlewnictwa i Mechaniki uzyskując również uprawnienia pedagogiczne. Dokształcał się także na kursach i studiach podyplomowych, w tym: - Studium Podyplomowe w Akademii Górniczo - Hutniczej w zakresie Eksploatacji Urządzeń Technicznych - Studium Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej w zakresie Zarządzania i Organizacji w Jednostkach Samorządowych i Podległych. - W 2019 roku ukończył studia menadżerskie MBA Od 2002 roku sprawuje funkcję Burmistrza Żywca. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Antoniego Szlagora miasto stało się ważnym ośrodkiem przemysłowym w regionie. Wśród ekspertów, Żywiec zaliczany jest do krajowych liderów w pozyskiwaniu środków unijnych. Jest współautorem projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” i jednym z jego głównych realizatorów. Przewodniczy Prezydium Rady Klastra „Żywiecka Energia Przyszłości”. Współtwórca realizowanego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu projektu „Stop Smog”. Od 2007 roku w Żywcu, jako jednym z pierwszych miast w Polsce realizowany jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji, dzięki któremu dokonano wymiany starych nieekologicznych źródeł ciepła na nowe spełniające wszelkie normy ekologiczne. W 2020 roku suma kwot za wymianę źródeł ciepła jaką poniosło Miasto Żywiec i partycypujący w tym procesie mieszkańcy przekroczyła 20 milionów złotych.


sep prezes prof Szymczak_

dr inż. Piotr Szymczak, Prezes SEP, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny Piotr Szymczak – prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 2014, członek Komitetu Elektrotechniki PAN, członek korespondent Międzynarodowej Akademii Nauk Elektrotechnicznych, członek IEEE od 25 lat oraz PTETiS od 30 lat. Jest autorem i współautorem blisko 250 prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym – monografii, podręczników akademickich i skryptu oraz 5 patentów. Autor prac z zakresu odnawialnych źródeł energii. Promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Specjalista w zakresie maszyn elektrycznych o topologii cylindrycznej, liniowej i tarczowej. Od 1993 zastępca dyrektora a od 2001 do 2010 dyrektor Instytutu Elektrotechniki Politechniki Szczecińskiej, kierownik Zakładu Maszyn i Napędów Elektrycznych (1999-2002). Kierownik grantu badawczego KBN pt. „Bezszczotkowe silniki magnetoelektryczne typu tarczowego do bezprzekładniowych specjalizowanych napędów morskich.” Obecnie wykładowca na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zorganizował m.in.: 6 edycji międzynarodowych konferencji „Unconventional Electromechanical and Electrical Systems” – 1993 - 2004, studium podyplomowe „Menadżer w Elektrotechnice” (2005-2007). Współorganizator licznych konferencji branżowych oraz II i III Kongresu Elektryki Polskiej.